چهارشنبه آخر ماه صفر قبل از ظهر 2 ركعت نماز به نيت حاجت روايي بخوانيد و بعد از نماز به ترتيبي كه در قرآن آمده است 7 بار سوره هاي انشراح،نصر،تين و توحيد را بخوانيد.

28 صفر هم حتما صدقه بدهيد.
ما رو هم از دعاي خير فراموش نكنيد.